POUM_logo_apaisat

QUÈ ÉS

PER A QUÈ SERVEIX EL POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula
el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada.
EL POUM DEFINEIX EL MODEL DE VILA QUE ES VOL ASSOLIR A PARTIR DE:
Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística.
Proposar una estructura – viària, espais lliures i equipaments – que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població.
Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística.
Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com el patrimoni cultural i el mediambiental.
EL POUM ÉS UN PLA, NO UN PROJECTE D’EDIFICACIÓ,
i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

QUÈ DEFINEIX

ÀMBITS D'ACTUACIÓ EL POUM

1. L’estructura de comunicacions territorial

2. Les comunicacions internes

3. El creixement urbanístic

4. La transformació de la ciutat construïda

5. La regulació del teixit residencial

6. La població i l’habitatge

7. Els equipaments i els espais lliures

8. El mercat de sòl i d’edificacions existents per activitats econòmiques

9. La protecció del patrimoni cultural i la regeneració de l’entorn natural
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

QUÈ ÉS

PER A QUÈ SERVEIX

EL POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada.
EL POUM DEFINEIX EL MODEL DE VILA QUE ES VOL ASSOLIR A PARTIR DE:
Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística.
Proposar una estructura – viària, espais lliures i equipaments – que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població.
Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística.
Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com el patrimoni cultural i el mediambiental.
EL POUM ÉS UN PLA, NO UN PROJECTE D’EDIFICACIÓ,
i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

QUE DEFINEIX

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

DEL POUM

1. L’estructura de comunicacions territorial

2. Les comunicacions internes

3. El creixement urbanístic

4. La transformació de la ciutat construïda

5. La regulació del teixit residencial

6. La població i l’habitatge

7. Els equipaments i els espais lliures

8. El mercat de sòl i d’edificacions existents per activitats econòmiques

9. La protecció del patrimoni cultural i la regeneració de l’entorn natural
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

QUÈ ÉS

PER A QUÈ SERVEIX EL POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada.
EL POUM DEFINEIX EL MODEL DE VILA QUE ES VOL ASSOLIR A PARTIR DE:
Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística.
Proposar una estructura – viària, espais lliures i equipaments – que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població.
Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística.
Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com el patrimoni cultural i el mediambiental.
EL POUM ÉS UN PLA, NO UN PROJECTE D’EDIFICACIÓ,
i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

QUÈ DEFINEIX

ÀMBITS D'ACTUACIÓ EL POUM

1. L’estructura de comunicacions territorial

2. Les comunicacions internes

3. El creixement urbanístic

4. La transformació de la ciutat construïda

5. La regulació del teixit residencial

6. La població i l’habitatge

7. Els equipaments i els espais lliures

8. El mercat de sòl i d’edificacions existents per activitats econòmiques

9. La protecció del patrimoni cultural i la regeneració de l’entorn natural
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050